Vuoden 2014 aikana käynnistimme Toisaalla, samaan aikaan... -tutkimussuunnitelman projektit. Toisaalla, samaan aikaan... -tutkimussuunnitelmassa halutaan tuoda esiin todellisuuksien moninaisuus. Katse kohdistetaan niin itseemme kuin toisiinkin. Nostetaan esiin kaikkea sitä, mikä on olemassa, mutta mikä helposti jää huomiotta. Katsojien ja kokijoiden eteen tuodaan se, mikä ei yleensä näy tai minkä ei anneta näkyä. Kaksivuotisessa tutkimussuunnitelmassa luodaan mahdollisuuksia kokeilla toisenlaisia todellisuuksia, toisenlaisia tapoja olla ja nähdä ympäröivä maailma, itsensä ja toiset ihmiset. Tutkimussuunnitelma jakaantuu neljään projektiin: RMEO & ULIA - Toisten näkeminen, Taidevankila - Toisenlaiset olosuhteet, Toiseuttaminen ja Toisin oleminen - Queer Up!. Vuoden 2014 aikana tutkimussuunnitelmasta toteutettiin nykyteatteriesitys RMEO & ULIA, Taidevankilan pilottijakso ja Toiseuttamisen projektissa Social Space Agency sekä Eroksen ja Psykhen temppeli -rituaali urbaanissa ympäristössä. Taidevankila ja Toiseuttaminen jatkavat toimintaansa myös vuonna 2015.

[Category number='-1' method='excerpt' order='desc' id='230' orderby='date']During year 2014 we kicked off the Meanwhile, elsewhere... research plan. Meanwhile, elsewhere… has a research plan which highlights the true diversity of our realities. We focus on others and ourselves. We turn our attention to things that exist but which are easily forgotten. The spectators are presented with issues and groups of people that are usually hidden or not allowed to be shown. We create opportunities to experiment with other kinds of realities and other ways of being and experiencing yourself, other people and the surrounding world. The research plan is divided into four projects: RMEO & ULIA - Seeing the Other, Art Prison - Other Kind of Circumstances, Othering and Being Otherwise - Queer Up!.

In 2014 we realized the contemporary theatre performance RMEO & ULIA, the pilot period of The Art Prison and in the project of Othering launch of Social Space Agency and The Temple of Eros and Psyche a ritual in urban environment. The Art Prison and Othering continue also during year 2015.

[Category number='-1' method='excerpt' order='desc' id='230' orderby='date']